SLØJFEN 12, 1.TV, 2000 FREDERIKSBERG
Kontakt os: 38 86 10 05

Klinikinformation

Klinikinformation

Klinikinformation

Telefontid

8-9: Lægen sidder ved Telefonen. Bruges typisk ved ønske om tid eller besøg samme dag, opfølgning på undersøgelser og spørgsmål til lægen. 

9-12. Sekretæren eller sygeplejersken svarer telefonen. Ring gerne i dette tidsrum for tids- og medicinbestillinger samt generelle spørgsmål.  

Kl 12-16 er der omstilling til vores akuttelefon, og da beder vi om, at man kun kontakter os med hvad der ikke kan vente. 

Du kan selvfølgelig ringe hele dagen ved akutte problemer. Du ringer på det sædvanlige nummer, efter kl 12 kan du blive stillet igennem til akuttelefonen, husk at høre beskeden til ende. 

Vi har morgenkaffepause 9.30-9.45, men der er mulighed for at blive stillet igennem til akuttelefonen hvis du har et akut problem, der ikke kan vente. 

Konsultation

Efter aftale 9-12 og 13-16, tirsdag til kl 17.

Vi tilbyder også videokonsultation efter aftale

Video konsultation foregår via app-en "Min læge” :

https://minlaegeapp.dk/guide-videokonsultation/

Til den aftalte tid åbner du app-en og går ind i det virtuelle venteværelse, så henter vi dig der.

Tidsbestilling kan foretages via hjemmesiden, via app-en Min læge, eller du kan ringe til os kl 9-12.

 

Når vi ikke er her pga ferie, kurser, sygdom eller lign.  henviser vi ved akut sygdom til vores Vagtring på tlf 7020 2629.  Når du ringer på nummeret bliver du stillet direkte igennem til den vagthavende læge. 

Vagtringen består af

Anita Mink og Thomas Ullstad, Skadestuevej 4,  3.sal

Tine Hentze og Thomas Dein, Falkoner Allè 63

Sine Schwartz-Petersen & Anne Kristine Valeur, Lindevangs Allé 3 stuen

Christian Müller, Henrik Steffensvej 1 b, stuen.

Kristoffer Sønderstrand Jacobsen Skadestuevej 4, stuen

 

 Ved akut sygdom uden for vores åbningstid  (kl 16-08 på hverdage, i weekender og på helligdage hele døgnet) kontaktes Region Hovedstadens akuttelefon 1813

Klinikinformation

Telefontider

Mandag
Kl. 8.00 - 12.00
Tirsdag
Kl. 8.00 - 12.00
Onsdag
Kl. 8.00 - 12.00
Torsdag
Kl. 8.00 - 12.00
Fredag
Kl. 8.00 - 12.00

Åbningstider

Mandag
Kl. 8.00 - 16.00
Tirsdag
Kl. 8.00 - 17.00
Onsdag
Kl. 8.00 - 16.00
Torsdag
Kl. 8.00 - 16.00
Fredag
Kl. 8.00 - 16.00

Nyheder og Fravær / Closing days

Hvem er vi

Anna Mette Nathan

Anna Mette Nathan

Læge og Klinikejer (1963)

Jeg har været læge siden 1991 og praktiserende læge siden 1998. Indtil 2020 var jeg medejer af Tørring Lægehus, nord for Vejle.

Efter flytning til København har jeg 1. april 2021 startet praksis her på Frederiksberg.

Jeg er i klinikken de fleste dage, men nogle dage vil du møde vikar, når jeg passer min næstformandspost i Lægeforeningen.

 

Læs mere →
Pia

Pia

Sygeplejerske

Pia har arbejdet i lægepraksis i ca 20 år. Hende vil du bl.a møde i vores laboratorium når du skal have taget blodprøver, ekg eller  lungefunktion, og når du skal have lavet forundersøgelser til årskontrol. Pia foretager også livmoderhalskræftundersøgelser, vaccinerer, laver nogle børneundersøgelser, skifter sår, svarer telefonen,  og meget meget mere.

Læs mere →
Louise

Louise

Sekretær

Louise er sekretær i klinikken, aktuelt på barsel frem til september 2024

Læs mere →
Dicte

Dicte

Stud. Med. /praksishjælper

Dicte er lægestuderende. Hun arbejder som praksisassistent ca 1 dag/uge. Du kan både måde hende i telefonen, og hvis du skal have taget blodprøver eller andre sygeplejeopgaver. 

Læs mere →
Birgit Reindahl

Birgit Reindahl

Lægevikar (1959)

Birgit er startet som vikar august 2023.  

Birgit har været praktiserende læge i København i mange år. Hun solgte sin praksis sommer 2023. 

Du vil møde Birgit  i praksis om torsdagen, og indimellem på andre dage.

 

Læs mere →
Susanne Ingrisch

Susanne Ingrisch

Susanne er lægesekretær og vikarierer for Louise, som er på barsel. 

Susanne møder du i telefonen og ved skranken mandag, onsdag og fredag. 

Læs mere →

Lægevejen

Lægevejen giver adgang til medicinbestilling, e-mail konsultationer.

Log på med NemID eller brugernavn/kode oplyst af klinikken.

 

Vi tilbyder

Konsultationer
E-mail konsultationer
Sygebesøg
Vaccinationer
Børneundersøgelser

Priser

Prisliste

Kørekortsattest    450 kr. + moms 
   
Privat alm. konsultation og gruppe 2 patienter:  
Konsultation (+ evt suppl. for ekstraydelser og -tid)    450 kr.
   
Lægeerklæring:  
Lægeerklæring inkl. Sygemeldinger, mulighedserklæringer o lign. afregnes med 450 Kr. pr. påbegyndt 15 min.
Ydelser der ikke er sundhedsrelaterede tillægges moms.
   450 kr. pr. påbegyndt 15 min. 
   
Vaccination:  
Vi udfører ikke rejsevaccinationer, der henvises i stedet til rejsevaccinationsklinikker.  
1. konsultation inkl. Vaccination, info og vejledning    450 kr.
Vacinationgebyr + efterfølgende konsultatione    250 kr.
   
Forsikringsattester: (alle priser er +moms)  
Honorar efter aftale med lægeforeningen.                                                                                 Attester uden aftales honoreres med 450 Kr. pr. påbegyndt 15 min + moms.  
   
FP 220 Blodtryks- og lipidattest    900 kr.
FP 300 Begyndelsesattest    900 kr.
FP 350 Status til forsikring    1350 kr.
FP 360 Status til forsikring, nakke og hals    1350 kr.
FP 401 Nedsat erhversevne 1    1350 kr.
FP 410 Funktionsattest    900 kr.
FP 420 Funktionsattest bryst og lænderyg    1350 kr.
FP 430 Funltionsattest skulder, overarm og albue    1350 kr.
FP 440 Funktionsattest underarm og håndled    1350 kr.
FP 450 Funktonsattest fingre    1800 kr.
FP 460 Funktionsattest hofte og lår    1800 kr.
FP 470 Funktionsattest knæ    1800 kr.
FP 480 Funktionsattest fod og underben    1800 kr.
FP 490 Funktionsattest tæer, mellemfod og fodrod    1800 kr.
HIV- antistoftest    900 kr.

 

 

GDPR

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for patienter

Version: 10.2022

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan klinikken Læge Anna Mette Nathan, Sløjfen 12, 1.tv, 2000, Frederiksberg. CVR 21082570 (herefter ”vi”, ”vores” eller ”os”) behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores samtale, undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler vi som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

 

Typer af oplysninger

Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

 

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier, herunder modtagelse og formidling af nødvendige patientoplysninger mellem sundhedspersoner, fx bookede aftaler, diagnoser og behandlingsplaner
 • Afholdelse af videokonsultationer, hvis relevant
 • Eventuel anvendelse af billedmateriale til diagnostik
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Rekvisition af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

 

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med modtagerne nævnt her nedenfor.

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

 

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h)
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9
 • I de tilfælde, hvor vi ikke er forpligtet til at behandle dine personoplysninger efter sundhedslovens kap. 9, indhentes og videregives dine personoplysninger alene til andre sundhedspersoner med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 42a – 42e
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45

 

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse, der er baseret på samtykke.

 

Modtagere af personoplysninger, herunder databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos følgende modtagere, herunder vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.:

 • Novax Lægesystem
 • KiAP (digitale forløbsplaner)
 • SynLab, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)
 • Ecomentor revisionsselskab

 

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare patientjournaler i minimum 10 år efter seneste optegnelse i patientjournalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har ifølge databeskyttelseslovgivningen visse rettigheder, som vi er forpligtet til at oplyse dig om, herunder retten til indsigt i personoplysninger og i særlige tilfælde ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet samt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

Vi skal dog gøre dig opmærksom på, at dine rettigheder er begrænset af den lovgivning, som gælder for praktiserende læger, herunder f.eks. journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene foretages rettelser / tilføjelser.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på følgende kontaktoplysninger:

 

Kontaktoplysninger på klinikken:

Læge Anna Mette Nathan

38861005      

Sløjfen 12, 1.tv, 2000 Frederiksberg

Danmark

21082570

Dato: 15.10.2022

Find vej

Klinikken ligger på Sløjfen 12, 1.tv, 2000 Frederiksberg.  Det er midt på Frederiksberg, ud til Peter Bangs Vej.  Bus 9A går lige til døren. S-tog ( Peter Bangs Vej) og Metro ( Lindevang) lige i nærheden. 

Klinikken ligger på 1.sal, der er dørtelefon, tryk på knappen 1.tv, så lukker vi op med det samme.

Der er 7 gode trin op til elevatoren.

 

Se google maps